Cercador de resolucions, dictàmens i informes

S'han trobat 2.936 resultats

Comunicació de dades personals per a la realització d'un estudi

IP 215/2020

La comunicació per part d'un hospital - que forma part de la xarxa d'utilització pública - al CatSalut de dades del seu personal, per tal que aquesta entitat promotora de l'estudi per a l'avaluació de l'estat immunitari del personal sanitari a Catalunya enfront el virus sars-cov2 (VISCAT) - contacti amb aquestes persones amb la finalitat de reclutar-les per participar en l'estudi esmentat, no necessita del seu consentiment, en la mesura que el tractament de les dites dades estaria emparat per la base jurídica prevista a l'article 6.1.e) de l'RGPD

16/09/2021

Resolució d'arxiu / sobreseïment

Adequació d'un sistema de videovigilància a la normativa de protecció de dades

CNS 42/2021

La normativa de protecció de dades no dona habilitació suficient a l’Ajuntament per instal·lar un sistema de videovigilància a la via pública amb finalitat de controlar i, si escau, exercir la potestat sancionadora respecte de conductes incíviques relatives a l’abocament de residus en les àrees de recollida. En el cas que l’Ajuntament instal·li un sistema de videovigilància en espais de recollida de residus tancats i delimitats, i no en la via pública, caldria donar compliment als principis i garanties de la normativa de protecció de dades personals en els termes previstos a l’RGPD, l’LOPDGDD i la Instrucció 1/2009.

03/09/2021

Dictamen

Tractament de dades de contacte corporatives d'una entitat per part de les seves oficines exteriors

CNS 41/2021

Les Oficines exteriors de l’entitat poden recollir i tractar dades de contacte corporatiu i, per tant, enviar comunicacions electròniques sobre els serveis i activitats que ofereix l’entitat, sobre la base de l’article 6.1.e) RGPD i de l’article 19.3 LOPDGDD, si bé, en cas de no adoptar la forma d’alguna de les entitats a què es refereix l’article 77.1 LOPDGDD, seria d’aplicació l’article 19.2 LOPDGDD. Això sens perjudici que hagin d’adequar la seva activitat també, si escau, a la normativa vigent en els diferents estats en què operin.

03/09/2021

Dictamen

Accés del progenitor a un infome dels serveis socials basics que afecta la unitat familiar

CNS 44/2021

El progenitor sol·licitant té dret a accedir a una còpia de l’informe de derivació elaborat pels serveis socials, llevat de la informació que faci referència a les dades de contacte de l’altre progenitor, així com les dades de la parella d’aquest i la seva filla. Això, llevat que respecte la informació que afecta els fills menors, es pugui haver de restringir també l’accés en el cas que els serveis socials detectin que hi ha una situació de conflicte entre els interessos del progenitor sol·licitant i els dels fills menors que ho justifiqui.

02/09/2021

Dictamen

Tractament de dades de l'estat vacunal de la Covid 19 dels usuaris d'un centre que organitza activitats terapèutiques grupals

CNS 38/2021

Per tal de poder tractar les dades relatives a l’estat vacunal de la Covid19 dels usuaris del centre per a l’organització de les activitats terapèutiques grupals sobre la base dels articles 6.1.c) i 9.2.i) de l’RGPD, caldria que les autoritats competents en matèria de salut pública estableixin alguna decisió en aquest sentit, la qual cosa no consta a data d’emissió d’aquest dictamen.

06/08/2021

Dictamen

Comunicació de dades del personal professional vacunat contra la COVID19

CNS 37/2021

Des del punt de vista de la normativa de protecció de dades, si el Servei de Prevenció de Riscos Laborals d’una entitat efectua la vacunació del personal professional d’una altra entitat per compte d’aquesta, el tractament de les dades personals dels professionals, inclòs l’estat de vacunació, requereix la formalització d’un encàrrec del tractament entre ambdues institucions en els termes de l’article 28.3 de l’RGPD.

02/08/2021

Dictamen

Possibilitat d'accedir a l'equip local d'un funcionari per poder disposar de documentació municipal

CNS 39/2021

L’accés a l’equip local del funcionari que es troba de baixa, amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’activitat en absència del treballador i amb la finalitat de comprovar un possible mal ús de l’equip per part del treballador i protegir la integritat de la informació, es pot considerar lícit si resulta justificat per les circumstàncies concurrents. Cal articular la intervenció en l’equip del treballador, de manera que s’eviti l’accés a contingut de tipus privat o aliè a la documentació de la Regidoria. Entre d’altres qüestions, es fa avinent que l’accés amb la finalitat de garantir la continuïtat de l’activitat en absència del treballador, se li ha de comunicar prèviament a la intervenció, llevat que no sigui possible.

29/07/2021

Dictamen

Acumulació de procediments.

PS 6/2021

En el present cas no s'observa una identitat substancial o una connexió íntima que justifiqués l'acumulació de dos procediments d'actuació davant de casos de risc psicosocial iniciats arran de dues sol·licituds diferents (una individual i una formulada conjuntament per diverses persones). L'acumulació va permetre que els altres sol·licitants accedissin a la investigació del possible cas de risc psicosocial que afectava exclusivament a la persona denunciant. En qualsevol cas, les administracions públiques han d'adoptar les mesures necessàries per protegir les dades personals que constin a les resolucions i els actes administratius objecte de notificació, quan aquests tinguin per destinataris més d'un interessat.

22/07/2021

Resolució sancionadora