Àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Quin és l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades?

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l’autoritat de control competent respecte els tractaments dels quals siguin responsables o que gestionin:

 1. Les institucions públiques.
 2. L’Administració de la Generalitat.
 3. Els ens locals.
 4. Les entitats autònomes, els consorcis i les altres entitats de dret públic vinculades a l’Administració de la Generalitat o als ens locals, o que en depenen.
 5. Les entitats de dret privat que compleixin, com a mínim, un dels tres requisits següents amb relació a la Generalitat, als ens locals o als ens que en depenen:   

  Primer. Que llur capital pertanyi majoritàriament als dits ens públics.

  Segon. Que llurs ingressos pressupostaris provinguin majoritàriament dels dits ens públics.

  Tercer. Que en llurs òrgans directius els membres designats pels dits ens públics siguin majoria.

 6. Les altres entitats de dret privat que presten serveis públics per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, si es tracta de fitxers i tractaments vinculats a la prestació d’aquests serveis
 7. Les universitats públiques i privades que integren el sistema universitari català, i els ens que en depenen
 8. Les persones físiques o jurídiques que compleixen funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals, si es tracta de fitxers o tractaments destinats a l’exercici d’aquestes funcions i el tractament es duu a terme a Catalunya
 9. Les corporacions de dret públic que compleixen llurs funcions exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya.

 

Això inclou també els tractaments de dades personals que duguin a terme tercers amb dades de les quals disposin com a conseqüència d’un encàrrec del tractament fet per alguna d’aquestes entitats.

Dins d’aquest àmbit d’actuació correspon a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades exercir la totalitat de les funcions que la normativa de protecció de dades atribueix a les autoritats de control, incloses les transferències internacionals de dades.