Consultoria del sector públic

Servei de consultoria personalitzat a les institucions incloses en el seu àmbit de competència i que volen adequar la seva actuació a la normativa de protecció de dades.

Les dades personals que ens faciliteu en aquest tràmit són tractades per l'APDCAT, entitat responsable del tractament, amb la finalitat de resoldre la consulta plantejada. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 

Ens podeu fer arribar les consultes mitjançant:

  • Correu electrònic a serveideconsultoria.apdcat@gencat.cat