Normativa estatal

  • [ CAT | ES | EN ] Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 20, 53 i 105) 

 

  • [ CAT | ES ] Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 

  • [ ES ] Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals

 

  • [ CAT | ES | EN ] Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)

          Aplicable en l’àmbit de la Llei orgànica 7/2021, en allò que no s’hi oposi; els arts. 23 i 24 segueixen sent aplicables en l’àmbit del  Reglament (UE) 2016/679

 

  • [ CAT | ES | EN ] Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008)

         Aplicable en allò que no s'oposi al Reglament (UE) 2016/679 o a la Llei orgànica 7/2021

 

  • [ ES ] Llei Orgànica 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del Registre de Noms de Passatgers per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.