Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

L’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeix efectes jurídics sobre ell o que l’afecta negativament, tret que la decisió:

  • Sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i un responsable de tractament.
  • Es basi en el consentiment explícit de l’interessat.
  • Estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’estat membre corresponent.