Sol·licitud d’informe sobre disposicions generals i altres consultes prèvies

El responsable del tractament ha de fer una consulta prèvia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en els següents supòsits:

  • Amb caràcter previ a l’inici del tractament quan s’hagi elaborat una avaluació d’impacte sobre la protecció de dades de la qual en resulti que hi ha un alt risc si el responsable no pren mesures per mitigar-lo.

En l’àmbit de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, s’ha de demanar en qualsevol cas, quan el tipus de tractament pugui generar un alt nivell de risc pels drets i llibertats de les persones afectades, en particular , quan s’emprin tecnologies, mecanismes o procediments nous.

  • En el procés d’elaboració de qualsevol proposta de mesura legislativa que hagi d’adoptar el Parlament de Catalunya o una mesura reglamentària basada en aquesta mesura legislativa, que es refereixi al tractament.
  • Els altres casos en els quals una norma amb rang de llei obligui el responsable del tractament a consultar l’autoritat de control i obtenir la seva autorització prèvia en relació amb un tractament fet en exercici d’una missió en interès públic.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant el formulari d'alta. Un cop generat un document en format PDF amb la sol·licitud signada electrònicament, el podeu trametre, juntament amb la documentació adjunta, a través d’eTRAM.

Quan es tracti de subjectes que no estiguin obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, també es pot fer mitjançant qualsevol dels altres mitjans a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.