Dret de supressió (dret a l'oblit)

[CAT] Model d'exercici del dret de supressió (dret a l'oblit) 

 L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan:

  • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
  • L'interessat s'oposa al tractament.
  • Les dades s'han tractat il·lícitament.
  • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
  • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió els altres responsables que estan tractant aquestes dades. 

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris. 

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

  • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
  • El compliment d'una obligació legal.
  • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
  • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.