Avís de protecció de dades

Avís de protecció de dades de caràcter personal de l’Autoritat Catalana Protecció de Dades 

Mitjançant aquest avís de protecció de dades, l’APDCAT vol facilitar un accés àgil i ràpid a les principals informacions relatives als tractaments de dades que duu a terme i als drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

 

Responsable del tractament  

El responsable dels tractaments efectuats és la Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb seu al C/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Tel. 93 552 78 00. Fax 93 552 78 30 apdcat@gencat.cat www.apdcat.cat

 

Delegat de protecció de dades

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’APDCAT compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un correu electrònic a dpd.apdcat@gencat.cat, un escrit al c/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, o bé trucant al telèfon 93 552 78 00.

 

Llista de les activitats de tractament de l’APDCAT

L’Autoritat duu a terme les activitats de tractament següents. Podeu trobar la descripció completa de cadascuna al Registre de les activitats de tractament de l’APDCAT:

 1. Comunicacions i relacions institucionals
 2. Activitats de formació
 3. Gestió de Recursos Humans
 4. Gestió econòmica
 5. Expedients de tutela de drets, d'inspecció i sancionadors
 6. Gestió de consultes sobre protecció de dades
 7. Sol·licitud d’exercici del dret d’accés a la informació pública
 8. Sol.licitud exercici dels drets d’autodeterminació informativa
 9. Consultoria del sector públic
 10. Registre de Protecció de Dades de Catalunya
 11. Auditories
 12. Registre d'entrada i sortida de documents
 13. Registre de delegats de protecció de dades
 14. Autoritzacions de transferències internacionals
 15. Codis de conducta
 16. Comunicació TID basada en interessos legítims imperiosos
 17. Consulta prèvia
 18. Dictàmens
 19. Normes corporatives vinculants
 20. Premis
 21. Notificació de violacions de seguretat
 22. Projecte Menors, Internet i Tecnologies
 23. Selecció i provisió de llocs de treball
 24. Enviament de comunicats i convocatòries de premsa de l’APDCAT

 

Drets d’autodeterminació informativa

Dret d’accés

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: 

 • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en el mateix format.

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica els drets de tercers.

[CAT] Model d'exercici del dret d'accés

 

Dret de rectificació

Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.

L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

[CAT] Model d'exercici del dret de rectificació

 

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

L’RGPD incorpora el dret a l'oblit, com un dret vinculat al dret de supressió de les dades.

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan: 

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L'interessat s'oposa al tractament.
 • Les dades s'han tractat il·lícitament.
 • Les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal.
 • Les dades s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades.

El responsable ha de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

Excepcions a l’exercici del dret de supressió:

 • L'exercici del dret a la llibertat d'expressió i informació.
 • El compliment d'una obligació legal.
 • L'existència de finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
 • La formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

[CAT] Model d'exercici del dret de supressió (dret a l'oblit)

 

Dret d’oposició

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

[CAT] Model d'exercici del dret d'oposició 

 

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

No s’ha de confondre amb el bloqueig de dades de l’LOPD 15/1999.

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l'interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si l’interessat ho sol·licita, el responsable ha d’identificar els destinataris.

[CAT] Model d'exercici del dret a la limitació del tractament

 

Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

[CAT] Model de l'exercici del dret a la portabilitat de les dades 

 

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades

L’APDCAT no pren decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau.

Podeu consultar més informació sobre aquest dret aquí

 

Com puc exercir aquests drets?  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT (c/ Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona), o mitjançant la seva seu electrònica. 

L’APDCAT us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en del termini d'un mes, que, si es tracta de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). En aquest darrer cas, s’informa de l’ampliació del termini dins del primer mes.

Si considereu que no hem donat una resposta adient a la vostra sol·licitud,  podeu  presentar una reclamació davant de l’Autoritat o exercir accions judicials.