Imatge subcapçalera Resolucions, dictàmens i informes

Resolucions, dictàmens i informes

L'article 5 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, atorga a aquest organisme, entre altres, les funcions de resoldre les reclamacions de tutela de drets formulades per les persones afectades, exercir la potestat d'inspecció i la potestat sancionadora, així com atorgar les autoritzacions per a l'exempció del deure d'informació en la recollida de dades o per al manteniment íntegre de determinades dades.

En el marc d'aquestes funcions l'Autoritat dicta les resolucions dels procediments corresponents, que es publiquen amb l'anonimització prèvia de les dades de caràcter personal, d'acord amb el que estableix l'article 17 de la Llei 32/2010. També es publiquen en aquest apartat resolucions dictades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 32/2010, per raó del seu interès especialment rellevant.

D’altra banda l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades atén les peticions d'informació i les consultes formulades pels ciutadans i per les entitats incloses en el seu àmbit d'actuació.

Els posicionaments continguts en els dictàmens i els informes donen resposta a la consulta en els termes en què es va plantejar i tenint en compte els antecedents aportats, sense que condicionin el posicionament de l'Autoritat respecte d'altres supòsits.

L'Autoritat ha modificat o suprimit algunes referències del text dels dictàmens i dels informes a fi de preservar la identitat de les persones i de les entitats que han formulat la consulta.

Clicant aquest enllaç podeu consultar les resolucions dels procediments corresponents dictades per l’Autoritat en l’exercici de les seves funcions, així com també els dictàmens i els informes elaborats per l'Autoritat en relació amb les consultes formals plantejades per les entitats incloses al seu àmbit d’actuació.