Imatge de subcapçalera drets i obligacions
  • Inici
  • Drets i obligacions

Drets i obligacions

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El dret a la protecció de dades personals deriva de l'article 18 de la Constitució espanyola i està reconegut a l'article 31 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla perquè les entitats que tracten les nostres dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Des d'aquesta institució, també informem les persones sobre els seus drets, com s'exerceixen i què poden fer si no es respecten.