Sol·licitud de dictamen

Les entitats incloses en l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades poden demanar un dictamen a l'Autoritat respecte d'un tema concret, a través de l'òrgan que les representa o del seu delegat de protecció de dades.

Procediment

  • Les administracions públiques catalanes i altres entitats del seu sector públic poden demanar el dictamen a través d’EACAT.
  • Les entitats que no puguin fer-ho a través d’EACAT ho poden fer a través d’ETRAM.

El dictamen s’ha d’emetre en el termini de 15 dies hàbils.

Un cop s'ha comunicat a l'ens que l'ha sol·licitat, el dictamen es publica anonimitzat a la seu electrònica de l'Autoritat.

Si el dictamen el sol·licita un delegat de protecció de dades que no forma part de l’entitat en nom de la qual el demana o d’una altra entitat del sector públic que li presta aquest servei, el dictamen també es trametrà a l’entitat en nom de la qual s’hagi demanat.

 

 

 

Les dades que faciliteu en demanar el dictamen són necessàries amb la finalitat d’elaborar l’informe o el dictamen que ens heu sol·licitat. No es comunicaran a tercers, no es transferiran fora de la Unió Europea i es conservaran durant quatre anys. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o, si escau, presentar una reclamació, mitjançant la seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica) o per mitjans no electrònics.

Responsable del tractament: Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,  (C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r.1a, 08008 Barcelona, Tel. 93. 552 78 00 apdcat@gencat.cat).

Delegat de protecció de dades: dpd.apdcat@gencat.cat, Tel. 93 552 78 00

Sol·licitud per EACAT. Obre en una nova finestra.

(entitats del sector públic que hi tinguin accés)