Aprovació d'un codi de conducta

Les associacions i altres organismes representatius de categories de responsables o encarregats del tractament, o directament els responsables i encarregats del tractament, poden promoure codis de conducta per especificar l’aplicació del RGPD i altra normativa aplicable en el seu àmbit d’actuació.

Correspon a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades dictaminar i aprovar, si escau, els codis de conducta, quan les entitats que el promoguin estiguin incloses en el seu àmbit d’actuació, així com aprovar-ne la modificació o l’ampliació.

Si el codi de conducta guarda relació amb activitats de tractament en varis estats membres, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb caràcter previ a la seva aprovació, l’ha de presentar al Comitè Europeu de Protecció de Dades, pel procediment previst a l’article 63 de l’RGPD, perquè elabori un dictamen sobre la seva conformitat amb l’RGPD i, si escau, sobre si ofereix garanties adequades per transferir dades a tercers països o organitzacions internacionals i, en cas de ser favorable, el presenti a la Comissió Europea per a la seva aprovació.

La sol·licitud s’ha de formalitzar mitjançant el formulari d'alta. Un cop generat un document en format pdf amb la sol.licitud signada electrònicament, el podeu trametre, juntament amb la documentació adjunta a través d’ETRAM.

Quan es tracti de subjectes que no estiguin obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, també es pot fer mitjançant qualsevol dels altres mitjans a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 30/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.