Autoritat

Benvinguda de la directora

 

Sigueu benvingudes i benvinguts al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades vetllem per garantir el dret a la protecció de dades personals, en l'àmbit de les competències atribuïdes per l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Informem sobre els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què cal fer si no es respecten. També assessorem sobre les obligacions que preveu la legislació i controlem que les entitats les compleixin adequadament.

Aquestes obligacions prenen una rellevància especial en la nova societat digital que estem creant entre tots. Les dades, i molt especialment les dades personals, s’han convertit en la base del desenvolupament econòmic, social i polític.

Les tecnologies emergents estan determinant la nostra forma de viure i de relacionar-nos, a partir del tractament de les nostres dades personals, i han impulsat la reforma de la normativa europea de protecció de dades. Aquesta reforma es va fer efectiva l’any 2016, amb l’aprovació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, també anomenat Reglament general de protecció de dades (RGPD).

A partir del 25 de maig de 2018, l’RGPD és obligatori en tots els seus elements i d’aplicació directa a cadascun dels estats membres de la UE.

El Reglament suposa un canvi de model en l’àmbit de la protecció de dades i regula una nova manera d’entendre i garantir el dret a la protecció de dades i, en conseqüència, el conjunt de drets i llibertats de les persones.

Amb aquesta visió de futur, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades centra els seus esforços a assolir els dos grans objectius que orienten l’RGPD: d’una banda, reforçar els drets de les persones, proporcionant-los eines per mantenir un control efectiu sobre les seves dades personals; d’una altra banda, aconseguir que les entitats assumeixin un ferm compromís amb els drets i llibertats de les persones, a partir del principi de la responsabilitat proactiva i demostrable i d’un enfocament al risc que permet adequar les actuacions al riscos reals dels tractaments que es duen a terme. 

Rebeu, doncs, la meva salutació i la meva benvinguda. 


Maria Àngels Barbarà i Fondevila

Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 

Trajectòria professional de la directora