Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra un Departament per la denegació de l’accés a tota la documentació relacionada amb les entrevistes realitzades en un procés de selecció i altra documentació relacionada amb places de nova creació.