[CAT] Model d'exercici del dret d'accés

L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent: 

  • Les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
  • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
  • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
  • El dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.
  • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
  • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
  • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen. 

L’interessat té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament. Per a còpies posteriors, es pot establir un cànon segons els costos administratius. Si se sol·licita per mitjans electrònics, l’interessat té dret a rebre la informació en aquest mateix format.  

Restricció al dret a obtenir còpia: si perjudica drets de tercers.

 

Sistema d'informació Schengen - Guia dret d'acceés 

Resum del Sistema d'informació de Schengen II- Guia sobre el dret d'accés (versió castellana)
Document complet del Sistema d'informació de Schengen II- Guia sobre el dret d'accés (versió anglesa)