Principals novetats del RGPD

Quines són les principals novetats del Reglament general de protecció de dades (RGPD)?

1. Àmbit d’aplicació

2. Principis

3. Noves categories especials de dades

4. Consentiment

5. Consentiment dels menors

6. Dret d’informació

7. Drets de les persones interessades

8. Inscripció i notificació de fitxers

9. Documentació de les operacions de tractament: registre d'activitats de tractament

10. Encàrrec del tractament

11. Avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades

12. Consulta prèvia

13. Protecció de dades des del disseny i per defecte

14. Codis de conducta

15. Mecanismes de certificació

16. Delegat de protecció de dades (DPD)

17. Transferències internacionals

18. Mesures de seguretat

19. Notificació de violacions de seguretat

20. Finestreta única