Consell Assessor

El Consell Assessor de Protecció de Dades és l'òrgan d'assessorament i participació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Les funcions del Consell Assessor de Protecció de Dades són:

 • Proposar al Parlament la persona o les persones candidates a ocupar el lloc de director o directora de l'Autoritat.
 • Emetre informe sobre els projectes d'instruccions de l'Autoritat que li siguin sotmesos.
 • Emetre informe sobre l'avantprojecte de pressupost anual de l'Autoritat que el director o directora proposi.
 • Assessorar el director o directora de l'Autoritat en aquelles qüestions que li siguin sotmeses.
 • Elaborar un informe preceptiu previ a l'aprovació de la plantilla del personal de l'Autoritat.
 • Elaborar un informe vinculant sobre el nombre màxim de treballadors de la plantilla de personal eventual de l'Autoritat.
 • Elaborar estudis i propostes en matèria de protecció de dades de caràcter personal i demanar al director o directora l'establiment de criteris en la matèria.

El Consell Assessor de Protecció de Dades ha d'ésser informat de:

 • L'activitat de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per part del director o directora i de manera periòdica.
 • La memòria anual de l'Autoritat.
 • Els criteris objectius dels plans d'auditoria de l'Autoritat.

El Consell Assessor és constituït pels membres següents:

 • El president o presidenta:

Sra. Montserrat Torrent i Robledo (presidenta en funcions)

 • Tres persones designades pel Parlament:

Sr. Miquel Ramírez Martín

Sr. Lluís Sanz i Marco

Sra. Andrea Levy Soler

 • Tres persones en representació de l'Administració de la Generalitat, designades pel Govern:

Sr. César Velasco Muñoz

Sra. Ester Manzano Peláez

Sr. Jordi Bacaria Martrus

 • Dues persones en representació de l'Administració local de Catalunya, designades pel Consell de Governs Locals:

Sra. Àngela Acín i Ferrer

Sr. Albert Guilera i Planas

 • Dues persones designades pel Consell Interuniversitari de Catalunya:

Sra. Clara Velasco i Rico

Sr. Miquel Soriano i Ibañez

 • Una persona designada per l'Institut d'Estudis Catalans:

Sr. Josep Domingo i Ferrer

 • Una persona en representació de les organitzacions de consumidors i usuaris, designada pel Consell de les Persones Consumidores de Catalunya:

Sra. Montserrat Torrent i Robledo

 • El director o directora de l'Institut d'Estadística de Catalunya:

Sr. Francesc Xavier Cuadras Morató

 • Un funcionari o funcionària de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que actua de secretari o secretària del Consell.

La renovació dels membres del Consell Assessor de Protecció de Dades es duu a terme cada cinc anys d'acord amb els estatuts de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

El director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades assisteix a les reunions del Consell Assessor de Protecció de Dades amb veu i sense vot.