Abast de l'obligació de facilitar als diputats o diputades l'accés a la informació en l'exercici de llur funció