Publicació de dades excessives i més enllà del termini legalment establert.