Manca de formalització de l'encàrrec de tractament.