Manca d'acreditació del consentiment exprés per comunicar dades de salut.