Remissió d'instàncies particulars a una altra Administració.