Informe en relació amb l'Avantprojecte de llei de la comunicació audiovisual de Catalunya