Informe en relació amb el projecte de Resolució de creació de fitxers de dades de caràcter personal del Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Lleida