Informe en relació amb el Projecte pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal