Informe en relació amb la Proposta de modificació de l'article 42 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, així com de la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic