Informe en relació amb l'habilitació a les administracions públiques competents en matèria de serveis socials