Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada contra un Ajuntament per la denegació d’accés a la denúncia presentada contra la persona reclamant