Denegació d'accés a informació sobre un projecte de reparcel·lació