Denegació d'accés a informació del Registre d'entrada i sortida de documents d'un Ajuntament