Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la denegació de l’accés les dades identificatives d’un treballador d’una estació depuradora d’aigües residuals