Cessió de dades d'un Consorci hospitalari a un Ajuntament en matèria de protecció de menors