Consideració de determinades dades biomètriques com a categoria especial de dades