Dictamen en relació amb la consulta formulada per la delegada de protecció de dades d’una entitat relativa al tràmit d’audiència en els procediments de responsabilitat patrimonial