Exercici del dret d'oposició respecte del tractament de dades de la història clínica compartida.