Accés il·lícit a la història clínica compartida de diversos treballadors. Manca de mesures de seguretat.