Inexactitud del CIP vinculat als documents clínics publicats a la història clínica compartida