Informe en relació amb el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya