Informe en relació amb el Projecte de decret sobre la pescaturisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya