Accés a expedients municipals que contenen dades personals per part d'un electe local.