Informe emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada per denegació de l’accés a un expedient d’activació del Procediment de salut i seguretat per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere