Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació contra un organisme per la denegació de l’accés a la fase d’entrevista d’un procés de selecció de lloc de treball.