Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada contra l’Institut Català de la Salut (en endavant, l’ICS) per denegació de l’accés a informació sobre els mèrits presentats en un procés de selecció en tràmit.