Denegació d'accés del representant dels treballadors a informació del personal afectat per un acord retributiu