Cessió de dades per part del concessionari d'un servei públic a l'Ajuntament titular del servei