Comunicació de dades pseudonimizades de pacients al laboratori farmacèutic que subministra la medicació