Ús correcte de l'adreça per a la notificació atès que és la que consta en el registre públic de la DGT.