El Reglament introdueix la figura del delegat de protecció de dades, que pot formar part de la plantilla del responsable o l’encarregat o bé actuar en el marc d'un contracte de serveis. Cal designar un delegat de protecció de dades en els casos següents:

  • Quan el tractament el duu a terme una autoritat o un organisme públic (tret de jutjats i tribunals). En aquest cas, es pot designar un únic delegat de protecció de dades per a diverses d'aquestes autoritats o organismes.
  • Quan el tractament requereix l'observació habitual i sistemàtica d'interessats a gran escala.
  • Quan el tractament té per objecte categories especials de dades personals o dades relatives a condemnes o infraccions penals.

Un cop designat el delegat, les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT han de comunicar aquesta designació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, cal que mantinguin actualitzades les dades comunicades. 

 

Data d'actualització:  23.05.2018