Control d'absentisme laboral de personal funcionari de carrera.