Publicació del nom i cognoms de la persona que formula al·legacions en el tràmit d'informació pública d'un procediment.